Dorpsstraat 608
1723 HJ Noord-Scharwoude

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Molenaar & Hermes Advocaten & Mediators

 1. Molenaar & Hermes Advocaten & Mediators (hierna MH) is een maatschap van advocaten. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

 2. Op alle overeenkomsten en verstrekte opdrachten die door MH worden gesloten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden maakt de privacy policy van MH, welke is gepubliceerd op de website, integraal deel uit.

 3. Alle opdrachten van opdrachtgevers komen tot stand met MH, ook indien de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door een bepaald persoon. De werking van de artikelen 6:6 BW, 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 4. MH is verplicht om op basis van geldende wet- en regelgeving de identiteit van opdrachtgever vast te stellen en, onder de in de wet bepaalde voorwaarden en omstandigheden, ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten.

 5. De kosten van uitvoering van de opdracht door MH omvatten het honorarium, de verschuldigde BTW en 5% kantoorkosten en verschotten. Verschotten zijn alle werkelijk gemaakte kosten die door MH ten behoeve van de werkzaamheden worden gemaakt, zoals legeskosten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels (Kamer van Koophandel en/of gemeenten), griffierechten, reiskosten, alsmede alle andere kosten die niet in het uurtarief begrepen zijn. Deze verschotten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 6. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door MH periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid. MH is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht het hiervoor genoemde basisuurtarief en de berekende kantoorkosten tussentijds te wijzigen. Dit zal van te voren schriftelijk aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. De bestede tijd wordt in eenheden van 6 minuten in rekening gebracht.

 7. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde bijstand (een toevoeging) is de opdrachtgever verplicht de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te betalen. Daarnaast moet de opdrachtgever de overige gerechtelijke kosten betalen zoals griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels (Kamer van Koophandel en/of gemeenten). Als de aanvraag voor de toevoeging wordt afgewezen of nadien wordt ingetrokken, zullen de reeds verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht aan de hand van een uurtarief en zal dit uurtarief van toepassing zijn op de rest van de werkzaamheden ter zake van de verstrekte opdracht.

 8. MH is bevoegd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens met de opgedragen werkzaamheden wordt aangevangen. Een voorschot wordt uiterlijk bij de einddeclaratie verrekend.

 9. De door MH te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de voornoemde termijn zal de opdrachtgever over het openstaande bedrag een vergoeding vanwege renteverlies ad 0,5% per maand verschuldigd zijn. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,--. Daarnaast komen alle kosten die verband houden met de invordering van de declaraties voor rekening van de opdrachtgever. MH is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door MH te ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

 10. Indien een declaratie, of een gevraagd voorschot, niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan kan MH haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. MH is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het opschorten van de werkzaamheden als bedoeld in de vorige zin.

 11. De opdrachtgever geeft MH opdracht en verleent tevens toestemming om de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt zowel ten aanzien van de persoonsgegevens betreffende opdrachtgever zelf, als ten aanzien van zijn minderjarige kinderen. Opdrachtgever kan MH verzoeken zijn persoonsgegevens te wissen. MH zal bij de beslissing om dit al dan niet te doen rekening houden met alle belangen, waaronder die van MH zelf. Indien noodzakelijk zal MH daarbij het advies van de deken van de Orde van Advocaten inwinnen.

 12. MH heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Mutsaerts (postbus 9102 5000 HC Tilburg, tel. nr. 013-5942828) overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal iedere aansprakelijkheid bij de verstrekte opdracht(en) in haar totaliteit zijn beperkt tot aan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door MH afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De polisvoorwaarden liggen ten kantore ter inzage. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan honorarium exclusief kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting dat in het desbetreffende jaar waarin de gebeurtenis plaatsvond waardoor de aansprakelijkheid ontstond, bij de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 10.000,-. Onder gebeurtenis als bedoeld in de tweede zin wordt tevens een nalaten begrepen. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor MH aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle aanspra(a)k(en) van opdrachtgever(s) en derden tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

 13. MH is gerechtigd bij uitvoering van een opdracht derden in te schakelen en is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen MH en de derde gelden te aanvaarden. De opdrachtgever verleent MH toestemming om zijn (persoons)gegevens aan de derde ter beschikking te stellen. Indien de uitvoering van de opdracht met zich meebrengt dat door MH een(rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van MH wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de opdracht te verrichten, is MH niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

  (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan MH verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid en/of machtiging in om aansprakelijkheids-beperkingen door de (rechts)persoon of derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 14. De opdrachtgever vrijwaart MH tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 15. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 16. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt voor MH, doch tevens voor al diegenen die in loondienst bij haar zijn of anderszins voor haar werkzaam zijn en is op iedere door MH aanvaarde opdracht van toepassing inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 17. De opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en MH is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 18. Het met een opdracht gevormd dossier zal gedurende ten minste zeven jaren worden bewaard, waarna het MH vrij staat om het dossier zonder verdere kennisgeving aan opdrachtgever, te vernietigen.

 19. De rechtsverhouding tussen MH en haar opdrachtgevers is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. MH kent een interne klachtenregeling, die op verzoek van de opdrachtgever zal worden verstrekt.